Gizlilik Politikası

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz ürün ve hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz ürün hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.
I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı
Bugüne kadar VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.) olarak Turizm sektörünün hassasiyeti gereğince misafirlerimizden ya da misafir adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da VE Hotels olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi
Şirketimiz tarafından hazırlanan bu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla veya kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve kanun uygulamasına ve politikamıza tabi değildir. VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.) kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası, misafirlerimizin, misafir adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan ve bize hizmet sunan (taşeron) şirketlerin misafirleri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve yönetmeliğimizi kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.
III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.) topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.
1. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.), kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.), ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.), sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.) sözleşmeler kaynaklı verileri kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileri işlenen kişiler, VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.) tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.) olarak bu haklara saygılıyız.
Azami Tasarruf İlkesi
Azami tasarruf ilkesi adı verilen bu ilkemize göre VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.)’e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz.
Kişisel Verilerin Silinmesi
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler geri dönmeyecek şekilde silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
Doğruluk ve veri güncelliği VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.) Bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir.
Misafirler ya da VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.) ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir.
Gizlilik ve veri güvenliği
Kişisel veriler gizlidir. VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.) de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir.
Veri işleme amaçları
VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.)’nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metinlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve misafirlere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Misafir, İş ve Çözüm Ortakları Verisi
Misafirlerimiz ve muhtemel misafirlerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, misafirin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde misafirlerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın misafir adaylarımızın bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.
İş ve Çözüm Ortakları Verileri
VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.), gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
Reklam Amaçlı Veri İşleme
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.) riayet etmektedir.
Alınacak onay, firmamızın mal ve ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsar. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.

VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.)’in hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.)’e ait web sitesi/leri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.
Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel veriler VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.) tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile ve VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.) iştirakleri ile paylaşılabilir.
Gizlilik İlkesi
İster çalışanlar isterse diğer kişilerin VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.)’deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.
VII. İşlem güvenliği
VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.) tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve misafirlerimizin ve misafir adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.
VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.), kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yapar.

VIII. İhlallerin Bildirimi
VE Hotels (Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.), kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
İhlallerin bildirimi ile ilgili https://vehotels.com.tr/ adresinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir.
İletişim
Gizlilik sözleşmesi ile ilgili sorularınız ve talepleriniz için aşağıdaki formun çıktısını alıp doldurduktan sonra, altta bulunan adrese iadeli taahhütlü mektup gönderebilirsiniz.

VİLAYETLER TURİZM ve TİCARET A.Ş.
Gençlik Cad.No:79 Anıttepe
Çankaya / Ankara / Türkiye